Algemene voowaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

1.2 Onder Mango Finance & Administration wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de opdrachtnemer, gevestigd op de Mangoberg 5, 4708 NS Roosendaal

1.3 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of

rechtspersoon ten opzichte van wie Mango Finance & Administration als in artikel 1.2 bedoeld zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever aan

Mango Finance & Administration, alsmede op alle aanbiedingen (offertes) die op zodanige opdrachten betrekking  hebben.

2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en

onvoorwaardelijk voor alle toekomstige opdrachten van de opdrachtgever aan

Mango Finance & Administration, alsmede op alle toekomstige aanbiedingen (offertes) die op zodanige opdrachten betrekking hebben.

2.3 Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of

      bedingen, kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, indien die afwijkende bedingen en/of   

     voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Mango Finance & Administration zijn aanvaard.


Artikel 3: Offertes

3.1 Indien Mango Finance & Administration in een offerte een opgave doet van de kosten, welke de       

uitvoering van een opdracht in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van een schatting van de te besteden tijd; op basis van de gegevens, die bekend zijn op het moment van uitbrengen van de offerte. Bij het uitbrengen van een offerte wordt ervan uitgegaan, dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de medewerking geeft en de bescheiden en inlichtingen verstrekt, die voor de uitvoering van de opdracht van belang is, respectievelijk zijn.

3.2 De geldigheid van offertes bedraagt als regel 14 dagen.

3.3 Indien een offerte door beide partijen is ondertekend, geldt de offerte als opdracht.

3.4 Alle in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij expliciet anders staat

      vermeld.


Artikel 4: Opdracht

4.1 Een opdracht alsmede latere wijzigingen van een opdracht zijn voor

      Mango Finance & Administration eerst verbindend, nadat deze door

      Mango Finance & Administration zijn aanvaard.

4.2 De opdrachtgever is steeds gerechtigd een eenmaal verstrekte opdracht in te trekken of te

      wijzigen. In dat geval is de opdrachtgever altijd gehouden aan Mango Finance & Administration

      het volledige voor de gehele opdracht overeengekomen honorarium en gemaakte kosten te   

     betalen voor geleden verlies cq. gederfde winst.  

4.3 Mango Finance & Administration is altijd gerechtigd een opdracht terug te geven.

4.4 Indien Mango Finance & Administration de opdracht ontbindt vanwege redenen genoemd in artikel

      4.3, dan is het bepaalde in artikel 4.2 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

4.5 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een opdracht met zich meebrengt dat ook

      werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt de

      opdracht geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en worden de daaraan

      bestede tijd en de in dat verband gemaakte kosten extra aan de opdrachtgever in rekening

      gebracht.

4.6 Indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, is

Mango Finance & Administration eveneens gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen.  

Mango Finance & Administration zal de opdrachtgever zo veel mogelijk vooraf over de inschakeling van deze derden raadplegen en deze daarover in elk geval zo snel mogelijk informeren.

Mango Finance & Administration is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

4.7 Mango Finance & Administration verplicht zich de opdracht uit te voeren naar beste weten en

      kunnen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

4.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een aan Mango Finance &

Administration voor of in het kader van de uitvoering van (een deel van) de opdracht gestelde termijn geen fatale termijn en treedt verzuim van Mango Finance & Administration eerst in nadat deze door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld.


Artikel 5: Overmacht

5.1 Als overmacht aan de zijde van Mango Finance & Administration (waaronder is verstaan: de niet

aan Mango Finance & Administration toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht) gelden alle onvoorziene omstandigheden en onvrijwillige storingen, die het voor Mango Finance & Administration onmogelijk of uitermate bezwaarlijk maken om de opdracht tijdig en/of onder de overeengekomen voorwaarden uit te voeren. Als overmacht in deze zin gelden in elk geval (doch niet uitsluitend) arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak, computerstoring of andere calamiteiten op het kantoor van Mango Finance & Administration of op het kantoor van derden, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, alsmede wanprestatie (waaronder is te verstaan: de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis) door deze derden.

5.2 Overmacht geeft Mango Finance & Administration het recht om, tenzij de aard van de opdracht

zich daartegen verzet, de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten. In dit geval zal de opdrachtgever steeds gerechtigd zijn de opdracht in te trekken. Mango Finance & Administration kan ook de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen of de uitvoering daarvan opschorten.

5.3 Overmacht verplicht Mango Finance & Administration niet tot betaling van schadevergoeding (hoe

      ook genaamd).

5.4 In geval van overmacht is de opdrachtgever gehouden aan Mango Finance & Administration de

      inmiddels door haar gemaakte kosten alsmede de door haar bestede tijd te vergoeden

      overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.


Artikel 6: Honorarium

6.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

6.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is itgevoerd,  

     lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen

      tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere

      afspraken hebben gemaakt.

6.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van

      ingeschakelde derden wordt per week, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de

      werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer

      hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer

      verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

6.4 De opdrachtnemer heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, gestegen

      kosten door te berekenen en haar honorarium aan te passen


Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling van de factuur van Mango Finance & Administration dient plaats te vinden binnen

      veertien dagen na dagtekening van de factuur door storting of overmaking op de door Mango

      Finance & Administration op haar factuur vermelde bank- of girorekening, zonder enige aftrek en   

     zonder dat de opdrachtgever beroep kan doen op verrekening.

7.2 Bij niet betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim,

      zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente      

     verschuldigd van één (1) procent per maand of een deel daarvan, welke rente wordt berekend

      vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de factuur.

7.3 Alle kosten door Mango Finance & Administration te maken in verband met de invordering van het

     Mango Finance & Administration

      toekomende, worden volledig door de opdrachtgever aan Mango Finance & Administration

      vergoed, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, die geacht zullen worden tenminste 15%

      van het te vorderen bedrag en tenminste € 250,00 te bedragen.

7.4 Mango Finance & Administration is steeds gerechtigd aan zijn opdrachtgever een voorschot of een

      aanvullend voorschot in rekening te brengen dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van

      zijn factuur te verlangen. In rekening gebrachte voorschotten worden verrekend bij het einde van

      de opdracht.

7.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Mango Finance & Administration ten

name van de opdrachtgever gestelde facturen opeisbaar, inclusief eventueel door

Mango Finance & Administration nog op te stellen facturen ter zake van verrichte diensten in de lopende facturatieperiode.

7.6 Een door de opdrachtgever aan Mango Finance & Administration gedane betaling, geschiedt

allereerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door de opdrachtgever uitdrukkelijk of impliciet is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt.


Artikel 8: Opzegging

8.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

8.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Mango Finance & Administration is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking

      heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

9.2 Mango Finance & Administration is niet gerechtigd de informatie die aan hem door

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Mango Finance & Administration voor zichzelf optreedt in een tucht-,civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

9.3 Tenzij daartoe door Mango Finance & Administration voorafgaande schriftelijke toestemming is

verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Mango Finance & Administration, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

9.4 Mango Finance & Administration zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de

      door hem ingeschakelde derden.Artikel 10: Retentierecht

10.1 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan

Mango Finance & Administration verschuldigde, heeft Mango Finance & Administration het recht de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan Mango Finance & Administration verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

10.2 Mango Finance & Administration zal bij de uitoefening van het in artikel 8.1 bedoelde

        retentierecht trachten te voorkomen dat voor de opdrachtgever onherstelbare schade ontstaat.


Artikel 11: Klachten

11.1 Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen

        klachten schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever van de

        klacht kennis heeft genomen, of van de klacht redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.

11.2 Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Mango Finance &

Administration verrichte werkzaamheden, geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

11.3 Klachten omtrent de hoogte of samenstelling van de factuur dienen binnen veertien dagen na

dagtekening van de factuur schriftelijk in het bezit van Mango Finance & Administration te zijn. Bij gebreke hiervan heeft Mango Finance & Administration het recht de klacht naast zich neer te leggen en verliest de opdrachtgever het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen.Artikel 12: Beperking aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de   

       zorgvuldigheid in acht nemen die van een administrateur en belastingadviseur kan worden

        verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige

        informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

        Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer

        die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts

        aansprakelijk tot een maximum van één maal het bedrag van het honorarium voor de

        desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer

        sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

12.2 In geval het administratieve werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtgever

        opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat

        opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij

        opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten

        zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

12.3 In geval het fiscale werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtgever

        opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te

       hebben geleden door of verband houdende met een dienst die opdrachten aan opdrachtgever

        heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of

        grove schuld van opdrachtnemer.

12.4 Elke aansprakelijkheid van het Mango Finance & Administration vervalt indien de opdrachtgever

bij een eventuele externe controle het Mango Finance & Administration niet in de gelegenheid stelt hierbij aanwezig te zijn.

12.5 Elke aansprakelijkheid van het Mango Finance & Administration vervalt uiterlijk na 1 jaar, nadat

        de werkzaamheden zijn verricht.Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1 De door Mango Finance & Administration aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en

anderszins verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door Mango Finance & Administration bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Mango Finance & Administration komen uitsluitend aan Mango Finance & Administration toe.

13.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van

        de werkzaamheden van Mango Finance & Administration te gebruiken voor derden, of derden

        daarvan direct of indirect te doen profiteren.


Artikel 14: Opslag van Informatie

14.1 Mango Finance & Administration is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de

        opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht.

        Mango Finance & Administration is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden

        na het eindigen van de uitvoering van de opdracht.

14.2 Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal Mango Finance & Administration niet kunnen

worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in artikel 12.1 bedoelde informatie of bescheiden.

14.3 Onder schade als in artikel 12.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De

        opdrachtgever vrijwaart Mango Finance & Administration uitdrukkelijk voor dergelijke

        aanspraken.


Artikel 15 Vervaltermijn

15.1 Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en    

       andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke ook jegens opdrachtnemer in verband met

        werkzaamheden door Mango Finance & Administration in ieder geval na één jaar na het moment

        waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze

        rechten en bevoegdheden.

Artikel 16: Overmacht

16.1 Mango Finance & Administration is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting,   

wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

Oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstromingen,  

        atmosferische omstandigheden, langdurige uitval elektriciteit aanpassingen of onderhoud aan   

        het netwerk van telecommunicatie en/of electriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken,

         storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of

         verhindering zoals, maar niet limitatief door ziekte, arbeidsongeschiktheid of weigering van

         nakoming door leveranciers, en/of ingehuurde derden van wie Mango Finance & Administration

         bij de uitvoering van haar producten en/of diensten afhankelijk is.
16.2 In geval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer heeft Mango Finance &

         Administration de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
16.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel

         tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke Mango Finance & Administration voor

         opdrachtgever in bewaring heeft.
16.4 Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan 2 (twee)

         maanden voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient

         middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door

         Mango Finance & Administration te worden ontvangen.
16.5
Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting

         tot betaling van het in artikel 7 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste

         declaratie en de datum van opzegging komen voor rekening van opdrachtgever.

         Opdrachtgever kan bij opzegging geen aanspraak maken op schadevergoeding.

16.6 Bij beëindiging van de overmacht brengt Mango Finance & Administration ten spoedigste

         opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal

         hervatten.


Artikel 17: Geschillen

17.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene

        Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en

        opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie

        van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement

        waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

17.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om

        geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen


Artikel 18: Wijzigingen

18.1 Mango Finance & Administration is steeds bevoegd deze algemene

        dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.